Thông báo tuyển dụng
Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô UMECT 15 chỗ - Biển kiểm soát: 31A-0820 và xe ô tô Mitshubishi 7 chỗ - Biển kiểm soát: 31A-2936.
Ngày 07/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 145 /TB-TCĐBVN Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017.
Ngày 21/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có Văn bản số 137/TB-TCĐBVN thông báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017.
Ngày 09/6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 102/TB-TCĐBVN Thông báo Điểm thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017.
Ngày 27/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 63 /TB-TCĐBVN Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Đường bộ Việt Nam năm 2017.
Ngày 18/4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã có văn bản số 53/TB-TCĐBVN Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017 và Danh mục tài liệu tham khảo.
Ngày 10/2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Thông báo thi tuyển công chức Tổng cục ĐBVN năm 2017 ban hành kèm theo Công văn số 678/TCĐBVN-TCCB. Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đăng tải toàn văn Thông báo thi tuyển công chức năm 2017 như sau:
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo; lịch kiểm tra, sát hạch và một số nội dung liên quan đến xét chuyển viên chức sang công chức tại các Cục QLĐB I, II, III, IV (Thông báo số 129/TB-TCĐBVN ngày 08/9/2016).